انتخابات انجمن

  • انتخابات انجمن در تاریخ 12.04.2022 انجام خواهد شد . 
  • تمامی اعضای انجمن میتوانند در این انتخابات شرکت کنند و کاندیدای خود را معرفی نمایند و بر حسب آراء گرفته شده هیئت مدیره انجمن ، ریاست انجمن ، جانشین ریاست انجمن ، مسئولین امور مالی و فرهنگی و اجتماعی انتخاب خواهند شد . 
  • شرکت در انتخابات الزامی نمی باشد .