مصوبات جدید انجمن

  1. آقای KaanVural به مدیریت شعبه مجیدیه کوی انتخاب شدند . 
  2. هفت نفر از اعضای انجمن به علت تخلفات در ناهمگونی با اهداف انجمن از انجمن اخراج شدند . 
  3. با شهرداری و استانداری و وزارت آموزش و پرورش ترکیه پروژه حمایت روانی برای کودکان مهاجر شروع شد .
  4. با دانشگاه استانبول پروتکل فرهنگی و آموزشی انجمن به مرحله اجرا درآمد .
  5. مذاکرات با اداره مهاجرت جهت تسهیل امور مهاجرتی اعضا و انجمن شروع شد .

( محتوای این صفحه هر سه ماه یکبار به روز رسانی می شود )