هویت انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان

  1. حوزه فعالیت های این انجمن اجتماعی و فرهنگی و حمایتی می باشد .
  2. این انجمن هویت سیاسی و نژادی ، قومی و مذهبی ندارد .
  3. تابع قوانین جمهوری ترکیه می باشد . 
  4. فقط به اعضای انجمن خدمات رسانی می شود . 
  5. مراجعه اشخاص غیر عضو فقط جهت کسب اطلاعات در مورد عضویت در انجمن میباشد . 
  6. تمام فعالیتهای انجمن برای اعضاء عضو شده رایگان می باشد .