کنگره های انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان

اولین کنگره انجمن در تاریخ 12.05.2018 انجام شد را در پی آن دکتر موسی رحیمی به عنوان ریاست انجمن و خانم آیلا چاییر بعنوان معاون ریاست انجمن انتخاب شدند . 

دومین کنگره انجمن در تاریخ 12.04.2022 برگزار خواهد شد در صورتی که اکثریت حائز حضور نداشته باشند در تاریخ 12.05.2022 انجام خواهد .