گزارشات انجمن

  1. گزارش شکایت از تخلفات موسسین مختلف از طرف اعضا به مقامهای زی ربط (اداره مهاجرت ، استانداری استانبول ، وزارت آموزش و پرورش ریاست جمهوری و اداره امنیت در 5 مرحله انجام شده است . 
  2. گزارش فعالیتهای آموزشی انجمن به وزارت آموزشی و پرورش استانداری
  3. گزارش امور مالی به SIM
  4. گزارش اسامی اعضای انجمن از روی سیستم Debris
  5. گزارش فعالیت های آژانس مهاجرتی به اداره مهاجرت از روی سیستم اداره مهاجرت
  6. گزارش امور مهاجرتی اعضا به استانداری در جهت تسهیل امور مهاجرتی
  7. گزارش کارت جدید و تصویب آن از وزارت کشور
  8. گزارش امور تحصیلی مهاجرین به وزارت آموزش و پرورش