شماره حساب انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان ترکیه

انجمن فرهنگی ایرانیان ترکیه

 

TR80 0001 0019 4494 5844 4550 01

İranlilar kültür Ve Dayanışma Derneği