آژانس تبلیغات انجمن فرهنگی

فعالیت های تبلیغاتی اعضای انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان ترکیه به منظور همیاری هموطنان عزیز در ترکیه و بین المللی