بایگانی دسته بندی: تجارت

افتتاح محل کار در ترکیه به چه صورت است ؟

ثبت شرکت در ترکیه

بودجه ترکیه تقریبا از درآمد مالیات تشکیل میشود،پس وقتی محل کاری را باز میکنید باید میزان مالیات را تقریبا ۲۰ ال ۴۰درصد کل درآمد شما را بالغ میشود،همیشه در یاد داشته باشید و نکته مهم اینکه هیچوقت به فرار از مالیات فکر نکید مگر اینکه شما از ترکیه فرار کنید. افتتاح محل کار در ترکیه […]