کلاب فوتبال
کلاب فوتبال
کلاب فوتبال

کلاب فوتبال 

برگزاری کلاس های آموزشی فوتبال برای کودکان ، برگزاری مسابقات دوستانه فوتبال بین اعضا انجمن