اساس نامه انجمن فرهنگی حمایت از ایرانیان

فلسفه وجودی انجمن در گالری خیام در نیشانتاشی شهر استانبول شکل گرفت . در این گالری با تشکیل نمایشگاه های هنرمندان ایرانی و کشف خلاقیت ها و استعداد های این عزیزان با استقبال زیادی در محافل هنری ترکیه مواجه شد و برای معرفی ایرانیان در این زمینه بطور جمعی و رسمی تصمیم به تشکیل انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان گرفته شد و بالاخره در سال 2018 انجمن با همیاری هنر دوستان ترک و ایرانی و پشتیبانی دولتی تاسیس شد . بعد از حدود هشت ماه فعالیت ، انجمن فعالیت های اجتماعی را همجوار با فعالیت های فرهنگی آغاز کرد و این فعالیت های اجتماعی بیشتر به عامه مهاجران ایرانی مربوط گردید تا ایشان بتوانند از یک مرجع رسمی راهنمایی ها و مشاوره های لازم را جهت بهبود وضعیت اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی خود کسب نمایند . این انجمن در 6 ماه آخر بخصوص در مسائل مربوط به اغتشاشات و اضطرابات روانی مربوط به مهاجرت ورود کرده و پروژه هایی را با همیاری استانداری و شهرداری و وزارت کشور و آموزش پرورش ترکیه شروع کرده است .