کلوب شکار انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان

توجه : استفاده از این کلوب صرفا مختص افرادی است که دارای اقامت دائم ( شهروندی ) ترکیه هستند . 

کلوب شکار