ataturk

انجمن ایرانیان ترکیه

دوره های آموزشی در ترکیه

دوره های آموزشی در ترکیه توسط چندین نهاد دولتی بصورت رایگان در کشور ترکیه و مخصوصا…

آزمون یوس

آزمون یوس یک آزمون ورودی برای تحصیل در ترکیه و دانشگاه‌های مختلف است.  این آزمون برای…